ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Tη Δευτέρα 9 Αυγούστου 2018 και ώρα 20:00, συνήλθε στον προαύλιο χώρο του ενοριακού ναού Αγίου Χαραλάμπους της Δημοτικής Κοινότητας Μυλοποτάμου Κυθήρων, Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ισχύοντος Καταστατικού, με αποκλειστικό θέμα:

 

Τροποποίηση Καταστατικού

Στη Συνέλευση προήδρευσε ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Παναγιώτης Στρατηγός και απόντος του Γενικού Γραμματέως κ. Εμμανουήλ Θεοδωράκη, τα παρόντα λοιπά μέλη ήτοι, κ. Μπαλάση Γρηγορία, κ. Ζερβός Δημήτριος και κ. Ταμβάκης Παναγιώτης, ομού μετά του Προέδρου, ομοφώνως και ειδικώς για τη Συνέλευση αυτή, εξέλεξαν ως αναπληρωματικό Γενικό Γραμματέα, τον κ. Ζερβό Δημήτριο.

Αρχομένης της Συνεδριάσεως εκφωνήθηκε ονομαστικός κατάλογος των εχόντων εκπληρώσει τις οικονομικές προς το Σύλλογο υποχρεώσεις μελών και διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου 151 (εκατόν πενήντα ενός) εγγεγραμμένων, παρόντες ήσαν 78 (εβδομήντα οκτώ) και συνεπώς, υπήρχε η προβλεπόμενη από το άρθρο 38 του Καταστατικού απαρτία για την τροποποίηση του τελευταίου.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε στο Σώμα την από 27-12-2017 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία προτεινόταν η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού ως εξής:

   

«ΜΕΛΗ

Άρθρον 3ον

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται εις τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.

Τακτικά μέλη εκλέγονται:

α) Οι καταγόμενοι εκ της περιφερείας της τέως Κοινότητος και ήδη Δημοτικής Κοινότητος Μυλοποτάμου Κυθήρων, ενήλικοι αμφοτέρων των φύλλων, ή οι έλκοντες την καταγωγήν προς πατρός ή προς μητρός εκ της Κοινότητος ταύτης, καθώς και όλοι οι ενήλικοι κατιόντες των ανωτέρω προσώπων, χωρίς περιορισμό βαθμού συγγένειας, ή οι τελούντες εις νόμιμον γάμου κοινωνίαν μετά οιουδήποτε εκ των ανωτέρω προσώπων και κατοικούν οπουδήποτε εν Ελλάδι και

β) Οι κατέχοντες ακίνητη περιουσία στην περιφέρεια της ως άνω ειρημένης Κοινότητος, αποδεικνυομένης δια νομίμου τίτλου ιδιοκτησίας, νομίμως μετεγγεγραμμένου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και κατοικούν οπουδήποτε εν Ελλάδι.

Αντεπιστέλλοντα μέλη εκλέγονται οι συγκεντρούντες τα ανωτέρω στοιχεία, πλην της κατοικίας.

Επίτιμα μέλη εκλέγονται πρόσωπα αμφοτέρων των φύλλων, σπουδαίως και αποδεδειγμένως συντελέσαντα εις την εθόδωσιν του ειρημένου σκοπού του Συλλόγου και εν γένει παράσχοντα πολυτίμους υπηρεσίας εις αυτόν.

Δε δύναται να είναι μέλος του Συλλόγου ο δι’αποφάσεως του Συνταγματικού Δικαστηρίου στερηθείς του δικαιώματος της ελευθέρας ιδρύσεως συνεταιρισμών ή ενώσεων προσώπων και εφ’ όσον χρόνον διαρκεί η στέρησις αύτη.»

Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, το θέμα τέθηκε σε ονομαστική φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν το εξής:

Παρόντα μέλη: 78 (εβδομήντα οκτώ)

Ψήφισαν: 75 (εβδομήντα πέντε)

Ναι στην αλλαγή Καταστατικού σύμφωνα με την πρόταση: 75 (εβδομήντα πέντε)

Όχι στην αλλαγή Καταστατικού σύμφωνα με την πρόταση: 0 (μηδέν).

Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Καταστατικού, έγινε δεκτή από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου η τροποποίηση του Καταστατικού, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν αυτών, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο από τη Συνέλευση, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες νομικές διαδικασίες για την εφαρμογή της ως άνω απόφασης και ακολούθως λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος Ο αναπληρωτής  Γενικός Γραμματέας

       Παναγιώτης Γ. Στρατηγός           Δημήτριος Ε. Ζερβός