ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρον 1ον
Ιδρύεται Σωματείον υπό την επωνυμίαν “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ” με έδραν τας Αθήνας.

Άρθρον 2ον
Σκοπός του Συλλόγου είναι η δια κοινής και αρμονικής συμπράξεως των μελών μελέτη, εκτέλεσις και ενίσχυσις παντός εξωραϊστικού και κοινής ωφελείας έργου εν τη περιφερεία της Κοινότητος Μυλοποτάμου Κυθήρων, ως και η συντήρησις και διατήρησις των εν τη Κοινότητι ταύτη Μνημείων. Τα έργα ταύτα δύνανται να εκτελεσθώσι και εν τη περιφερεία ετέρας Κοινότητος των Κυθήρων, εφ’ όσον ταύτα συντελώσιν εις βελτίωσιν, εξυπηρέτησιν και οικονομικήν ενίσχυσιν της Κοινότητος Μυλοποτάμου Κυθήρων.

ΜΕΛΗ
Άρθρον 3ον
Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται εις τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.
Τακτικά μέλη εκλέγονται: α) οι καταγόμενοι εκ της περιφερείας της τέως Κοινότητος Μυλοποτάμου Κυθήρων και ήδη Δημοτικού Διαμερίσματος Μυλοποτάμου του Δήμου Κυθήρων, ενήλικοι αμφοτέρων των φύλλων, ή οι έλκοντες την καταγωγήν προς πατρός ή προς μητρός εκ του Δημοτικού Διαμερίσματος τούτου, καθώς και όλοι οι ενήλικοι κατιόντες των ανωτέρω προσώπων, χωρίς περιορισμό βαθμού συγγένειας, ή οι τελούντες εις νόμιμον γάμου κοινωνίαν μετά οιουδήποτε εκ των ανωτέρω προσώπων και κατοικούντες οπουδήποτε εν Ελλάδι και β) οι κατέχοντες ακίνητη περιουσία στην περιφέρεια του ως άνω ειρημένου Δημοτικού Διαμερίσματος, αποδεικνυομένης δια νομίμου τίτλου ιδιοκτησίας, νομίμως μεταγεγραμμένου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και κατοικούντες οπουδήποτε εν Ελλάδι.
Αντεπιστέλλοντα μέλη εκλέγονται οι συγκεντρούντες τα ανωτέρω στοιχεία πλην της κατοικίας.
Επίτιμα μέλη εκλέγονται πρόσωπα αμφοτέρων των φύλλων, σπουδαίως και αποδεδειγμένως συντελέσαντα εις την ευόδωσιν του ειρημένου σκοπού του Συλλόγου και εν γένει παράσχοντα πολυτίμους υπηρεσίας εις αυτόν.
Δε δύναται να είναι μέλος του Συλλόγου ο δι’ αποφάσεως του Συνταγματικού Δικαστηρίου στερηθείς του δικαιώματος της ελευθέρας ιδρύσεως συνεταιρισμών ή ενώσεων προσώπων και εφ’ όσον χρόνον διαρκεί η στέρησις αύτη.

Άρθρον 4ον
Η εγγραφή τινός εις τον Σύλλογον ως τακτικού ή αντεπιστέλλοντος μέλους γίνεται παρά του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτήσεως αυτού και καταβολής δικαιώματος εγγραφής, οριζομένου εκάστοτε δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα επίτιμα μέλη εκλέγονται δια της ψήφου των 2/3 των παρόντων εις την Γενικήν Συνέλευσιν μελών, προτεινόμενα τουλάχιστον υπό 5 τακτικών μελών, της προτάσεως υποβαλλομένης εγγράφως τω Διοικητικώ Συμβουλίω ή τη Γενική Συνελεύσει.

Άρθρον 5ον
Παν τακτικόν και αντεπιστέλλον μέλος υποχρεούται να καταβάλη εις τον Σύλλογον ετήσιαν συνδρομήν καθοριζομένην υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται οιασδήποτε των εισφορών, εις άς υποχρεούνται τα λοιπά μέλη.

Άρθρον 6ον
Πάντα τε μέλη οφείλουσι να μεριμνώσι δια την επίτευξιν του επιδιωκομένου υπό του Συλλόγου σκοπού, να προπαγανδίζωσιν υπέρ αυτού και να μετέχωσι των σχετικών συνεδριάσεων και διαλέξεων. Παν μέλος μη συμμορφούμενον προς το Καταστατικόν και τα αποφάσεις των Συνελεύσεων ή παραβλάπτον τα συμφέροντα του Συλλόγου ή αντιτιθέμενον εις τους υπ’ αυτού επιδιωκομένους σκοπούς, δια πράξεων δι’ ών εξυπηρετείται το ατομικόν του συμφέρον ή επιδιώκον την διάλυσιν αυτού ή ούτινος η διαγωγή ήθελε καταδειχθή ασυμβίβαστος προς την αξιοπρέπειαν του Συλλόγου, διαγράφεται εκ του μητρώου του Συλλόγου, δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αφού προηγουμένως ακουσθή ή κληθή, εντός ευλόγου προθεσμίας προς τούτο. Ομοίως διαγράφεται και εις άς περιπτώσεις επιτάσσουν τούτο διατάξεις των περί σωματείων νόμων ή ετέρων ειδικών νόμων.
Η απόφασις αύτη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτις δέον να είναι δεόντως ητιολογημένη, υπόκειται εις τον έλεγχον της αμέσως προσεχούς Γενικής Συνελεύσεως, ήτις δύναται να επικυρώση ή και να ανακαλέση ταύτην αναλόγως της βαρύτητος του παραπτώματος και εφ’ όσον η διαγραφή δεν είναι εκ του νόμου ή του Καταστατικού υποχρεωτική.
Η Γενική Συνέλευσις δύναται και άνευ προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να διατάξη την διαγραφήν οιουδήποτε μέλους εάν συντρέχη σπουδαίος λόγος περί τούτου.
Εις ουδεμίαν περίπτωσιν επιτρέπεται να συμμετέχη εις την ψηφοφορίαν δια την λήψιν αποφάσεως περί επιβολής Πειθαρχικής κυρώσεως το μέλος του Συλλόγου ή της Διοικήσεως αυτού, εις ό αφορά η επιβολή της εν λόγω κυρώσεως.

Άρθρον 7ον
Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσωσι του Συλλόγου. Η αποχώρησις δέον να γνωστοποιήται τρεις τουλάχιστον μήνας προ της λήξεως του λογιστικού έτους και ισχύει δια το τέλος αυτού.

Άρθρον 8ον
Παν μέλος καθυστερούν επί έν έτος την ετήσιαν αυτού συνδρομήν διαγράφεται αυτοδικαίως του Συλλόγου. Δύναται το Διοικητικόν Συμβούλιον δι’ αποφάσεώς του ν’ απαλλάξη τα τυχόν στρατευόμενα μέλη καταβολής συνδρομής και εφόσον χρόνον υπηρετούσιν εις τας τάξεις του Στρατού.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρον 9ον
Αι πρόσοδοι του Συλλόγου σύγκεινται εκ των δικαιωμάτων εγγραφής και συνδρομών των τακτικών και αντεπιστελλόντων μελών αυτού, των εκτάκτων εισφορών, δωρεών, κληροδοτημάτων, των τόκων των κεφαλαίων, των εκ λαχείων κερδών, και των εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας προερχομένων τοιούτων. Αι κληρονομίαι γίνονται δεκταί με το ευεργέτημα της απογραφής.

Άρθρον 10ον
Δωρητάς, Ευεργέτας και Μεγάλους Ευεργέτας ανακηρύσσει η Γενική Συνέλευσις τη προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου ή δέκα τακτικών μελών αναλόγως της συμβολής του ανακηρυσσομένου εις την εκτέλεσιν ενός έργου κοινωφελούς ή εξωραϊστικού.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρον 11ον
Η Συνέλευσις των τακτικών μελών αποτελεί το ανώτατον όργανον του Συλλόγου και αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αυτού μη υπαγομένης εις την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Αι Συνελεύσεις διακρίνονται εις Τακτικάς και Εκτάκτους και αι μεν Τακτικαί συγκαλούνται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ έτος, εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου, αι δε Έκτακτοι συγκαλούνται ωσαύτως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, οσάκις τούτο κρίνει απαραίτητον την γνώμην της Συνελεύσεως δι’ επείγοντα ζητήματα ή ζητηθεί υπό του 1/5 των εκπληρωσάντων τας υποχρεώσεις των τακτικών μελών, αναγραφόντων εν τη εγγράφω αιτήσει των τα συζητητέα θέματα. Δια την συμμετοχήν εις τας Γενικάς Συνελεύσεις του Συλλόγου, απαιτείται όπως το μέλος έχη εκπληρώσει απάσας τα εκ του παρόντος καταστατικού οικονομικάς υποχρεώσεις του προς τον Σύλλογον.

Άρθρον 12ον
Αι αποφάσεις των Συνελεύσεων λαμβάνονται κατ’ απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων μελών. Απόφασις επί θέματος μη αναγραφέντος εν τη προσκλήσει είναι άκυρος. Η απόφασις δύναται να ληφθή και άνευ Συνελεύσεως των μελών, εάν πάντα τα μέλη δηλώσωσιν εγγράφως την συναίνεσιν αυτών επί τινός προτάσεως.

Άρθρον 13ον
Δεν δικαιούται εις ψήφον μέλος τι, εάν η απόφασις αφορά επιχείρησιν δικαιοπραξίας ή την έγερσιν ή κατάργησιν δίκης μεταξύ του Συλλόγου αφ’ ενός και του μέλους αφ’ ετέρου, ή της συζύγου αυτού, ή συγγενούς εξ αίματος μέχρι και του τρίτου βαθμού.

Άρθρον 14ον
Κατά την Γενικήν Συνέλευσιν εκάστου έτους, ήτις συγκαλείται εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον λογοδοτεί επί των πεπραγμένων του λήξαντος έτους, αναγιγνώσκεται η έκθεσις της Εξελεγκτικής Επιτροπής εγκρίνεται ο απολογισμός, ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του αρξαμένου έτους, εκλέγεται η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή και ανά πάσαν τριετίαν εκλέγεται το Διοικητικόν Συμβούλιον.

Άρθρον 15ον
Εις τας Συνελεύσεις, τα τακτικά μέλη τα έχοντα κατοικίαν την περιφέρειαν της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, παρίστανται αυτοπροσώπως, απαγορευομένης της αντιπροσωπείας. Τα εκ των τακτικών μελών έχοντα κατοικίαν εκτός της περιφερείας της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης παρίστανται είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αντιπροσώπου, απαραιτήτως μέλους του Συλλόγου, εξουσιοδοτουμένου δι’ επιστολής. Παν μέλος μόνον έν έτερον μέλος δύναται ν’ αντιπροσωπεύση.
Τα τυχόν παρεπηδημούντα εν Ελλάδι αντεπιστέλλοντα μέλη έχουσι δικαίωμα αυτοπροσώπου παραστάσεως εν ταις Συνελεύσεσι μετά δικαιώματος ψήφου.

Άρθρον 16ον
Αι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν του ημίσεως πλέον ενός των παρόντων μελών, δια ψηφοφορίας γινομένης δι’ ανατάσεως, ονομαστικής κλήσεως ή δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, ουδέποτε δε δια βοής.

Άρθρον 17ον
Τα μέλη του Συλλόγου προσκαλούνται εις την Γενικήν Συνέλευσιν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δι’ ατομικών προσκλήσεων, διανεμομένων προ 10 ημερών και εν αις καθορίζεται, α) ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της Συνελεύσεως, β) τα συζητέα θέματα και γ) εάν η καλούμενη Συνέλευσις είναι πρώτη ή δευτέρα, προς ρύθμισιν του δια την συγκρότησιν της απαρτίας αναγκαίου αριθμού μελών.

Άρθρον 18ον
Αι Γενικαί Συνελεύσεις θεωρούνται εν απαρτία εάν παρίσταται το 1/4 τουλάχιστον των τακτικών μελών. Μη γενομένης απαρτίας εις την πρώτην Συνέλευσιν, καλείται νέα τοιαύτη, με τα αυτά απολύτως θέματα, εντός 8 ημερών, λογιζομένη εν απαρτία, οσαδήποτε και αν παρίστανται κατ’ αυτήν τακτικά μέλη.

Άρθρον 19ον
Καθ’ εκάστην τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν εκλέγεται η Εξελεγκτική Επιτροπή του αρξαμένου έτους, εκ πέντε μελών, τριών τακτικών και δύο αναπληρωματικών, δια μυστικής ψηφοφορίας και σχετικής πλειοψηφίας των παρόντων.
Αύτη συνέρχεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου και προβαίνει εις τον έλεγχον της οικονομικής και χρηματικής διαχειρίσεως του λήξαντος έτους.
Το πόρισμα του ελέγχου αυτής υποβάλλει εντός φακέλλου εις την Γενικήν Συνέλευσιν και εν αρχή της συνεδριάσεως.

Άρθρον 20ον
Των Συνελεύσεων προεδρεύει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, βοηθούμενος υπό του Γενικού Γραμματέως. Τους αναπληρωτάς τούτων, εν περιπτώσει κωλύματος ή απουσίας, ορίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον εκ των μελών αυτού.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Άρθρον 21ον
Ο Σύλλογος διοικείται υπό επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγομένου κατά τριετίαν υπό της Γενικής Συνελεύσεως των τακτικών μελών, δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας.
Εις το Διοικητικόν Συμβούλιον ανήκει η διοίκησις και η διαχείρισις απάντων των συμφερόντων του Συλλόγου, εκτός των περιπτώσεων καθ’ ας, δι’ ειδικών διατάξεων του παρόντος απαιτείται απόφασις της Συνελεύσεως.
Η παρά του Συλλόγου εξ επαχθούς αιτίας κτήσις ακινήτων ή κινητών αξίας μεγαλυτέρας των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών γίνεται πάντοτε μετ’ έγκρισιν της Συνελεύσεως των μελών.
Η εκμετάλλευσις της περιουσίας του Συλλόγου δεν δύναται κατά πάσαν περίπτωσιν να συνεπάγεται την ανάμιξιν αυτού εις κερδοσκοπικήν επιχείρησιν.
Απαγορεύεται η παρά του Συλλόγου λήψις προμηθείας κατά την διενέργειαν των πράξεων εκμεταλλεύσεως της περιουσίας αυτού.
Η περιουσία του Συλλόγου δεν δύναται να διατίθεται δια σκοπούς διαφόρους των εν τω παρόντι καταστατικώ προβλεπομένων.

Άρθρον 22ον
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δέον να ώσι πολίται Έλληνες, να έχωσι συμπληρώση το 21ον έτος της ηλικίας των, να ασκούν τα πολιτικά αυτών δικαιώματα, να έχωσιν εκπληρώση τα προς το Ταμείον του Συλλόγου υποχρεώσεις των ως μελών και να ώσι τακτικά μέλη του Συλλόγου τουλάχιστον προ μιας εξαμηνίας.

Άρθρον 23ον
Πάντα ανεξαιρέτως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ουδεμιάς αμοιβής δικαιούνται εκ μέρους του Συλλόγου, δια τας παρεχομένας παρ’ αυτών υπηρεσίας.

Άρθρον 24ον
Εντός πέντε ημερών από της εκλογής του το Διοικητικόν Συμβούλιον συνερχόμενον εκλέγει μεταξύ των μελών του, δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, τον Πρόεδρον, τον Γενικόν Γραμματέα, και τον Ταμίαν.

Άρθρον 25ον
Εντός δέκα πέντε ημερών από της εκλογής του το νέον Διοικητικόν Συμβούλιον παραλαμβάνει από το προκάτοχον τα του Συλλόγου, συντασσομένου του σχετικού πρακτικού εις διπλούν και υπογραφομένου υπό των μελών αμφοτέρων των Συμβουλίων. Τούτο παρέλκει εν περιπτώσει επανεκλογής του αυτού Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 26ον
Τε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα δια την εκπλήρωσιν των εκ του παρόντος υποχρεώσεών των.
Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται μόνον δι’ αποφάσεις ληφθείσας εις συνεδριάσεις εις άς παρίσταται, δεν ευθύνεται δε εάν παραστάν διεφώνησε και η διαφωνία του βεβαιούται εκ των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 27ον
Το Διοικητικόν Συμβούλιον δια του Προέδρου αυτού ή του τυχόν αναπληρωτού του λογοδοτεί ενώπιον της Τακτικής Συνελεύσεως ή της τυχόν επί τούτω συγκληθείσης Εκτάκτου τοιαύτης.

Άρθρον 28ον
Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάσαν αδικαιολογήτως επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται παραιτημένο. Τα δι’ οιονδήποτε λόγον εκλιπόντα ή παραιτηθέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τα κηρυχθέντα έκπτωτα υπό του Πρωτοδικείου αιτήσει της εποπτευούσης αρχής δια τους εν άρθρω 12 Ν.Δ. 795/1971 λόγους, αντικαθίστανται υπό τούτου δια των κατά σειράν τεσσάρων πρώτων επιλαχόντων κατά τας τελευταίας αρχαιρεσίας.
Εφ’ όσον εκλείψωσι πλείονα των τεσσάρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτο συγκαλεί Έκτακτον Γενική Συνέλευσιν εν ή εκλέγονται τα πλείονα των τεσσάρων εκλιπόντα μέλη.

Άρθρον 29ον
Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εις συνεδρίαν τη πρωτοβουλία του Προέδρου ή τη εγγράφω αιτήσει τριών εκ των μελών αυτού. Των συνεδριάσεων τηρούνται πρακτικά, υπογραφόμενα παρά πάντων των παρισταμένων μελών. Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον λογίζεται εν απαρτία, εάν παρίστανται εν τη συνεδρία τέσσαρα εκ των μελών αυτού.

Άρθρον 30ον
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Σύλλογον καθ’ όλας αυτού τας σχέσεις ενώπιον πάσης αρχής και παντός δικαστηρίου. Ούτος συγκαλεί το Διοικητικόν Συμβούλιον εις συνεδριάσεις και τα μέλη εις Γενικάς Συνελεύσεις, ών προεδρεύει, διευθύνει τας συζητήσεις, κηρύσσει την έναρξιν και την λήξιν αυτών, δίδει τον λόγον εις τους αιτούντας και αφαιρεί αυτόν από τους παρεκτρεπομένους, ανακαλών αυτούς εις την τάξιν, θέτει τα παρουσιαζόμενα ζητήματα εις ψηφοφορίαν, υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέως τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών, ελέγχει τον Ταμίαν ως και την παντός είδους περιουσίαν του Συλλόγου και δίδει λόγον των πεπραγμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εις τα Γενικάς Συνελεύσεις.
Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί έν εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγόμενον δια ψηφοφορίας και σχετικής πλειοψηφίας μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Γενικός Γραμματέας και Ταμίας δεν δύνανται να ορισθώσιν αναπληρωταί του Προέδρου.

Άρθρον 31ον
Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Συνελεύσεων, φυλάσσει, υπ’ ευθύνην του, τα αρχεία και την σφραγίδα του Συλλόγου, διεξάγει την αλληλογραφίαν τηρεί το μητρώον των μελών, το πρωτόκολλον των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, το στέλεχος των ενταλμάτων πληρωμής και συνυπογράφει μετά του Προέδρου παν έγγραφον του Συλλόγου.
Τον Γενικόν Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί οιονδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγόμενον μεταξύ των μελών αυτού δια ψηφοφορίας και σχετικής πλειοψηφίας.

Άρθρον 32ον
Ο Ταμίας ενεργεί πάσαν είσπραξιν επί τη βάσει διπλοτύπων αποδείξεων, υπογεγραμμένων υπ’ αυτού, πάσαν δε πληρωμήν, επί τη βάσει ενταλμάτων, υπογεγραμμένων υπό του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως, τηρεί το βιβλίον εισπράξεων και πληρωμών του Ταμείου, υποβάλλει εις το Διοικητικόν Συμβούλιον προς έλεγχον κατά τριμηνίαν κατάστασιν του Ταμείου, κατ’ έτος δε και τουλάχιστον δέκα ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως απολογισμόν της διαχειρίσεώς του ως και προϋπολογισμόν της νέας χρήσεως. Ευθύνεται δε προσωπικώς δια πάσαν χρηματικήν απώλειαν ως και δια πάσαν διαχειριστικήν ανωμαλίαν.

Άρθρον 33ον
Ο Ταμίας δεν δύναται να κρατή εις χείρας του ποσόν ανώτερον του εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου καθοριζομένου δια τας τρεχούσας ανάγκας του Συλλόγου, όπερ εν πάση περιπτώσει δεν δύναται να υπερβή τας δέκα χιλιάδας (10.000) δραχμάς. Παν επί πλέον ποσόν του ούτω καθορισθέντος, οφείλει να καταθέτη επ’ ονόματι του Συλλόγου εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος, ή τη εγκρίσει του αρμοδίου Υπουργείου εις τινα των εν Αθήναις ανεγνωρισμένων Τραπεζών.
Ο Ταμίας ενεργεί ανάληψιν οιουδήποτε ποσού εκ των τοιούτων καταθέσεων, βάσει απλής εγγράφου προς την Τράπεζαν εντολής, υπογεγραμμένης υπό του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως.
Δια την επένδυσιν των εκ των προσόδων διαθεσίμων εις χρεώγραφα ή ομολογίας, απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 34ον
Τον Ταμίαν απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί έν εκ των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγόμενον δια ψηφοφορίας και σχετικής πλειοψηφίας μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν η απουσία ή το κώλυμα του Ταμίου διαρκέση πέραν του τριμήνου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως προβή εις την εκλογήν νέου Ταμίου.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρον 35ον
Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα, ήτις έχει κυκλικώς την επωνυμίαν του Συλλόγου, εν τω μέσω δε τον Βυζαντινόν Ναόν του Αγίου Πέτρου, Μυλοποτάμου Κυθήρων.-

Άρθρον 36ον
Παν έγγραφον του Συλλόγου μη φέρον τας υπογραφάς των δια του παρόντος καταστατικού εξουσιοδοτημένων προσώπων και την άνω σφραγίδα δεν υποχρεοί τον Σύλλογον.

Άρθρον 37ον
Το οικονομικόν έτος του Συλλόγου άρχεται την 1ην Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του αυτού έτους.

Άρθρον 38ον
Η διάλυσις του Συλλόγου ή η τροποποίησις του καταστατικού αποφασίζεται δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων των παρόντων εν τη ειδικώς προς τούτο συγκληθησομένη Γενική Συνελεύσει, εν ή απαραιτήτως δέον να παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των εχόντων δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών.
Εν περιπτώσει διαλύσεως άπασα η εκκαθαρισθησομένη περιουσία του Συλλόγου διατίθεται αποκλειστικώς και μόνον προς εκτέλεσιν έργου κοινής ωφελείας εν τη Κοινότητι Μυλοποτάμου Κυθήρων.

Άρθρον 39ον
Κατ’ εξαίρεσιν, το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον όπερ θέλει διοικήσει τον Σύλλογον μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1953, αποτελείται εκ των Θεοδώρου Νικ. Στρατηγού, Προέδρου, Παύλου Βασ. Στρατηγού, Γενικού Γραμματέως, Παναγιώτου Εμμαν. Ποτήρη, Ταμίου, και των Συμβούλων, Ιωάννου Παναγ. Μιλάνου, Χαραλάμπους Δημ. Κομηνού, Γεωργίου Βασ. Φωτεινού και Ιωάννου Δημ. Στρατηγού.
Εάν μέχρι της λήξεως της ως άνω θητείας του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιασθώσι κενά, λόγω παραιτήσεως ή θανάτου μελών τινών, το ως άνω Διοικητικόν Συμβούλιον αντικαθιστά τα δι’ οιονδήποτε λόγον εκλιπόντα ή παραιτηθέντα μέλη αυτού και κατά την σειράν εξόδου εκ των ακολούθων ιδρυτικών μελών, Δημητρίου Παν. Καρύδη, Θεοδώρου Παναγ. Ποτήρη και Δημητρίου Κυριάκου Μιλάνου.

Άρθρον 40ον
Επίσης κατ’ εξαίρεσιν η Εξελεγκτική Επιτροπή του πρώτου διαχειριστικού έτους αποτελείται εκ των Γεωργίου Κ. Παστού, Παύλου Α. Στρατηγού και Παναγιώτου Χαραλ. Μεγαλοκονόμου ως τακτικών και των Βασιλείου Δημ. Μιλάνου και Γεωργίου Παναγ. Στρατηγού ως αναπληρωματικών.

Αθήνα, 19-12-2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο – Υπογραφές

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                    Ο ΤΑΜΙΑΣ
Παναγιώτης Στρατηγός          Εμμανουήλ Θεοδωράκης                     Γρηγορία Μπαλάση

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος Ζερβός      Αλέξανδρος Στρατηγός      Ειρήνη Σιαπκαρά      Παναγιώτης Ταμβάκης

________________________________________________________________________________________________

Δείτε την σχετική Απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών 107-2019