ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΧΟΡΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 09 / 08 / 2018

ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

415 x 15 € = 6.225,00 €  ( Μια πρόσκληση δεν δόθηκε)

5 €  ( Υπέρ Συλλόγου)

ΣΥΝΟΛΟ

6.230,00 €

ΛΑΧΝΟΙ

1000 = 2.045,00 €

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

400 €

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

50 €

ΣΥΝΟΛΟ

2.495,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

8.725,00 €

ΕΞΟΔΑ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ( 414 Χ 10 € )

4.140,00 €

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΠΙΘΕΑ

622,50 €

(Αφίσες – Προσκλήσεις – Φάκελοι Σακούλες δώρων – Σφραγίδες λαχνών – Φωτοτυπίες λίστες )

193,58 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

4.956,08 €

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

3.768,92 €